การวิเคราะห์ทางเคมี

งานวิจัยด้านเคมีวิเคราะห์ นักวิจัยทำงานหลากหลายหัวข้อ ตั้งแต่ขั้นตอนการสกัด การใช้เทคนิคสเปกโทรสโคปีวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี หรือสารที่มีความเข้มข้นต่ำ ด้วยวิธี โครมาโตกราฟฟี และการใช้เทคนิควิเคราะห์การไหลแบบอัตโนมัติ เป็นต้น โดยงานวิเคราะห์มีทั้งอาศัยวิธีมาตรฐาน (standard method) และการพัฒนาวิธีวิเคราะห์ขึ้นใหม่ (developed method) และสามารถประยุกต์ได้กับตัวอย่างประเภทต่างๆ เช่น อาหาร สิ่งแวดล้อม เกษตร และคลินิก นอกจากนี้ยังรับบริการตรวจวิเคราะห์จากหน่วยงานภายนอกอีกด้วย

การสกัดสารจากตัวอย่างสมุนไพร

HPLC
High Performance Liquid Chromatography

LC-MS/MS
Liquid Chromatograph Mass Spectrometer 

ICP-MS
Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometer 


การแยกสาร คือ กระบวนการทำสารผสม หรือสารที่มีความหลากหลายกลุ่มในตัวอย่าง ให้บริสุทธิ์ โดยอาศัยความแตกต่างของสมบัติทั้งทางกายภาพและเคมี มาใช้เป็นเกณฑ์ในการแยกสารผสม รวมทั้งต้องคำนึงถึงประสิทธิภาพและความถูกต้องแม่นยำ ซึ่งโดยทั่วไปการแยกสารมักใช้วิธีการดังต่อไปนี้

การแยกสารด้วยเทคนิค Chromatography

Column Chromatography

High Pressure Liquid Chromatography

Flash Chromatography

Preparative HPLC