การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพด้านจุลชีววิทยา

ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยาที่มีความพร้อมทั้งทางด้านบุคลากรและเครื่องมือในการให้บริการตรวจวิเคราะห์หาปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ทั้งหมด และการตรวจหาคุณสมบัติของสาร โดยเฉพาะสารในสมุนไพร ที่มีผลต่อการยับยั้งและการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย

รายการทดสอบ

วัตถุประสงค์

Total plate count
– Bacteria (แบคทีเรีย)
– Yeast &Mold (ยีสต์ & รา)

การทดสอบหา เชื้อจุลินทรีย์ (แบคทีเรีย,ยีสต์, รา) ปนเปื้อน ในผลิตภัณฑ์

Anti Microbial activity
- เชื้อจำพวก Aerobe หาค่า Screen Test (วิธี Agar diffusion)
- เชื้อจำพวก Aerobe หาค่า MIC และ MBC

ทดสอบหาคุณสมบัติของสารที่มีผลต่อการยับยั้งและการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย