โรงแปรรูปและโรงตาก

ในการแปรรูปสมุนไพรเพื่อนำไปใช้ในการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ นั้นมีหลายกระบวนการด้วยกัน เช่น การล้าง การหั่น-สับ การบด การอบ-ตากแห้ง รวมถึงการจัดเก็บหลังกระบวนการแปรรูปวัตถุดิบ ซึ่งศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ให้บริการการแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพรในเชิงพาณิชแก่ผู้ประกอบการ บุคคลที่สนใจ และประชาชนในบริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยให้บริการใน 2 กระบวนการ คือ การอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ และการแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพรในกระบวนการต่างๆ

โรงอบแห้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก (พาราโบลาโดม) ใช้ระบบการอบ-ตากแห้งวัตถุดิบสมุนไพรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก ลักษณะเป็นพาราโบลาโดม มีให้บริการทั้งหมด จำนวน 2 โรง พื้นที่ขนาด 6.00 X 8.20 เมตรต่อโรง มีถาดสำหรับตากวัตถุดิบ จำนวน 24 ถาดต่อโรง สามารถรองรับปริมาณของวัตถุดิบต่อรอบได้ 150-200 กิโลกรัม โดยระยะเวลาในการตากแห้งจะขึ้นอยู่กับชนิดของวัตถุดิบสมุนไพร


อาคารแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ให้บริการกระบวนการแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพร ตั้งแต่ การล้าง หั่น-สับ บดและอบแห้ง รวมทั้งการจัดเก็บและบรรจุลงถุง สามารถรองรับปริมาณวัตถุดิบสมุนไพรต่อรอบได้ 200-300 กิโลกรัม โดยระยะเวลาจะขึ้นอยู่กับชนิดของวัตถุดิบสมุนไพร