การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพด้านเอนไซม์

ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับตรวจวิเคราะห์และทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพด้านเอมไซน์ เพื่อตรวจวิเคราะห์หาสารที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ยับยั้งเอมไซม์ดังต่อไปนี้

  • DPPH
  • ABTS
  • FRAB
  • Metal Chelating
  • Alpha-Glucosidase
  • Alpha-Amylase
  • Tyrosinase Inhibitor Assay

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ

Antioxidant หรือสารต้านอนุมูลอิสระ คือสารที่สามารถยับยั้ง หรือชะลอการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน (oxidation) ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดอนุมูลอิสระ (free radical) ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจรบริการตรวจวิเคราะห์สารต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากธรรมชาติเช่น สารสัดจากสมุนไพร โดยวิธีดังนี้

DPPH assay: เป็นวิธีที่ใช้สารเคมี 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl ในการตรวจวิเคราะห์สารต้านอนุมูลอิสระไม่มีประจุ

ABTS assay : เป็นวิธีที่ใช้สารเคมี 2,2'-azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulphonic acid) หรือ ABTS ในการตรวจวิเคราะห์สารต้านอนุมูลอิสระประจุบวก

DPPH และ ABTS assay วิธีเป็นวิธีการที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวางในการวิเคราะห์และตรวจหาสารต้านอนุมูลอิสระในผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ที่สะดวก รวดเร็ว ง่ายต่อการวิเคราะห์ ให้ความถูกต้องและแม่นยำสูง

FRAP (Ferric reducing antioxidant power): เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ใช้ในการตรวจสอบความสามารถในการต้านออกซิเดชัน โดยอาศัยปฏิกิริยารีดอกซ์และติดตามการเปลี่ยนแปลงของสารประกอบเชิงซ้อน 

Metal Chelating: เป็นวิธีการวิเคราะห์คุณสมบัติการเป็น iron chelating ของสารสกัดจากธรรมชาติ ซึ่งโลหะหนักเช่น Fe2+/Fe3+ และ Cu2+ มีผลเร่งให้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันทำให้เกิดอนุมูลอิสระ

ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์
บริการตรวจวิเคราะห์สารยับยั้งโรคเบาหวานจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เช่น สารสกัดจากสมุนไพร โดยวิธีการดังนี้

Alpha-Glucosidase (α-glucosidase): วิธีการตรวจวิเคราะห์หาสารยับยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดส

Alpha-Amylase (α-amylase): วิธีการตรวจวิเคราะห์หาสารยับยั้งเอนไซม์แอลฟาอะไมเลส

ซึ่งแอลฟากลูโคซิเดส และ แอลฟาอะไมเลส เป็นเอนไซม์ที่มีความสำคัญต่อการย่อยแป้งและคาร์โบไฮเดรตให้เป็นน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน

บริการตรวจวิเคราะห์สารยับยั้งเอนไซม์ที่ยับยั้งกระบวนการสร้างเมลานินหรือเม็ดสี โดยวิธี

Tyrosinase Inhibitor Assay: วิธีตรวจวิเคราะห์สารยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสในกระบวนการสร้างเม็ดสีเมลานิน