งานมาตรฐานสมุนไพร อณูพันธุศาสตร์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์

งานจัดทำข้อกำหนดเภสัชเวชและมาตรฐานสมุนไพร
การศึกษาเอกลักษณ์ทางเภสัชเวทเครื่องยาสมุนไพรไทยอย่างละเอียดด้วยการดูลักษณะภายนอกรวมทั้งลักษณะของเซลล์และเนื้อเยื่อที่เห็นภายใต้กล้องจุลทรรศน์แล้วนำมาใช้ตรวจสอบเพื่อควบคุมคุณภาพของเครื่องยาสมุนไพร เป็นตรวจยืนยันชนิดเครื่องยา ตรวจการปลอมปนของเครื่องยาสมุนไพร และใช้เป็นข้อกำหนดมาตรฐานทางเภสัชเวทในตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย (Thai Herbal Pharmacopoeia) เพื่อลดปัญหาการปลอมปนสมุนไพรเพื่อช่วยยกมาตรฐานและคุณภาพในการรักษาผู้ป่วย ประกอบด้วย 9 วิธีการทดสอบ (WHO guideline) 


งานจัดทำข้อมูลอณูพันธุศาสตร์ของพืช
การทำดีเอ็นเอบาร์โค้ดของพืชสมุนไพรไทยและการจัดเก็บข้อมูลนั้นไว้เป็นไลบรารีเพื่อการอ้างอิง และสืบค้นจะช่วยให้เราสามารถพิสูจน์ทราบได้ว่าตัวอย่างที่สนใจศึกษาหรือทดสอบ เป็นพืชสมุนไพรชนิดใดหรือเป็นสิ่งที่แปรรูปมาจากพืชสมุนไพรใด ไม่ว่าตัวอย่างจะมาจากป่า สวน หรือท้องตลาด ไม่ว่าอยู่ในรูปต้นอ่อน ส่วนต่างๆของพืช ทั้งที่ถูกแปรรูปหรือไม่ถูกแปรรูป หรือแม้กระทั่งสารสกัด นอกจากนั้นยังช่วยแก้ปัญหากรณีที่ไม่แน่ใจว่าพืชสมุนไพรนั้นๆเป็นชนิดใดอีกด้วย 


งานพัฒนาผลิตภัณฑ์
ศูนย์นวัตกรรรมสมุนไพรครบวงจร มหาวิทยาลัย มีหน้าที่หลักในการวิจัยและพัฒนาคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร เพื่อให้สอดคล้องต่อความต้องการของลูกค้า ค้นคว้านวัตกรรมของสินค้าใหม่และพัฒนากระบวนการผลิตสินค้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต เพิ่มมูลค่าสมุนไพรไทย และรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์สุขภาพตามมาตรฐานสากล