วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

     ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนานวัตกรรมที่ได้มาตรฐานและให้การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้เป็นไปตามมาตรฐานในระดับสากล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและเป็นผู้นำการส่งออกวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีคุณภาพ นำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริม สนับสนุนการใช้และการสร้างอาชีพจากสมุนไพร

ภารกิจ

  1. พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านสมุนไพร การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ และการใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย เชิงเศรษฐกิจและสังคม
  2. คิดค้น พัฒนาสูตรตำรับ ควบคุมการผลิตยาแผนไทยและผลิตภัณฑ์สมุนไพรของโรงงานผลิตยาสมุนไพร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อส่งเสริมการใช้ในระบบบริการสาธารณสุขและต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์
  3. สร้างเครือข่ายและความร่วมมือด้านการวิจัยและการพัฒนาศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ในระดับชาติและนานาชาติ
  4. สนับสนุนการ จัดการเรียนการสอนและการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา
  5. ศูนย์การเรียนรู้ การประชุมวิชาการ สัมมนา ฝึกอบรม ตรวจวิเคราะห์และให้บริการวิชาการแก่สังคมด้านสมุนไพร การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อสนับสนุนเมืองสมุนไพรครบวงจร
  6. เชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล พืชสมุนไพร ภูมิปัญญาการใช้สมุนไพร องค์ความรู้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
  7. ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูและคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในชุมชน