การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพในระดับเซลล์

ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ให้บริการการตรวจวิเคราะห์ฤทธิ์ทางชีวภาพในระดับเซลล์จากสารสกัดสมุนไพร เพื่อที่ทราบถึงสรรพคุณของสมุนไพรนั้นๆและนำไปต่อยอดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป

 

Cytotoxicity test
การทดสอบหาความเข้มข้นของสารสกัดสมุนไพรที่เหมาะสมที่มีความปลอดภัยต่อเซลล์

Anti-inflammatory
การทดสอบหาฤทธิ์ต้านการอักเสบจากสารสกัดสมุนไพร

Glucose consumption
การทดสอบการใช้น้ำตาลในเซลล์ เพื่อเป็นการทดสอบเบื้องต้นในการทดสอบการช่วยลดน้ำตาลในกระแสเลือด

Anti Cancer
การทดสอบการยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งจากสารสกัดสมุนไพร