บุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ระวิวรรณ์ เจริญทรัพย์
Asst. Prof. Dr. Rawiwan Charoensup

หัวหน้าศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โทรศัพท์: 0 5391 7615 หรือ 0 5391 6540
อีเมล: rawiwan.cha@mfu.ac.th


นราวดี  รุจนพันธ์ 
Narawadee Rujanapun

นักวิจัย ด้านวิทยาภูมิคุ้มกัน
โทรศัพท์: 0 5391 7616
อีเมล: narawadee.ruj@mfu.ac.th


กุลวดี  มาลี
Kulawadee  Malee

นักวิจัย ด้านจุลชีววิทยา
โทรศัพท์: 0 5391 7615
อีเมล: kulawadee.kum@mfu.ac.th


ดร.วุฒิชัย ใจดี
Dr.Wuttichai Jaidee

นักวิจัย
โทรศัพท์: 0 5391 7615
อีเมล: wuttichai.jai@mfu.ac.th


นภัสวรรณ  เผ่าจำรูญ 
Napassawan Paojumroon

นักวิทยาศาสตร์ ด้านการทดสอบมาตรฐานสมุนไพรและเทคโนโลยีลายพิมพ์ดีเอ็นเอสมุนไพร
โทรศัพท์: 0 5391 7616
อีเมล: napassawan.pao@mfu.ac.th


กวิตา  เฟื่องฟู 
Kawita Fuangfoo

นักวิทยาศาสตร์ ด้านการศึกษาภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านและการจัดทำฐานข้อมูลสมุนไพร
โทรศัพท์: 0 5391 7616
อีเมล: kawita.fua@mfu.ac.th


นิโลบล พุมมา 
Nilobon Pumma

นักวิทยาศาสตร์ ด้านการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ
โทรศัพท์: 0 5391 7616
อีเมล: nilobon.pum@mfu.ac.th    


สุชิรา  แสงจันทร์
Suchira Sangchan

เจ้าหน้าที่บริหาร
โทรศัพท์: 0 5391 7615
อีเมล: suchira.san@mfu.ac.th


รสสุคนธ์  ชุมภู
Rodsukhon  Choimphoo

เจ้าหน้าที่บริหาร โรงงานผลิตยาสมุนไพร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โทรศัพท์: 0 5391 8992
อีเมล: rodsukhon.cho@mfu.ac.th


ณัฐวุฒิ แก้วแก่น
Natthawut Kaewkaen

ลูกจ้าง
โทรศัพท์: 0 5391 7615
อีเมล: natthawut.kae@mfu.ac.th