ผศ.ดร.ระวิวรรณ์ เจริญทรัพย์ รับรางวัล SFE-T.Sen Oration award​ 2020

Category: mpic-รางวัล/ผลงาน

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ระวิวรรณ์ เจริญทรัพย์ ที่ได้รับรางวัล SFE-T.Sen Oration award​ 2020 ซึ่งมอบให้แก่ทีมนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มุ่งมั่นพัฒนางานวิจัยและวิชาการด้าน Ethnopharmacology

 

| writer Kawita Fuangfoo |